Víz
2013. okt. 14., külső forrás

A Budapesten lezajlott Víz Világtalálkozó nyilatkozata.

Víz nélkül nincs élet!


Fenntarthatóság a világban – vízbiztonság a világban  

A Budapesti Víz Világtalálkozó Zárónyilatkozata

1. A víz az emberi civilizáció fennmaradásának, fejlődésének, kiteljesedésének az alapja. A víz a földtörténet és az emberi történelem formálója, hordozza az emberiség közös emlékezetét. A víz meghatározta múltbeli és alakítja jövőbeni fejlődésünket. A víz a forrása az emberi életet fenntartó természeti rendszereknek, melyeket a világban zajló változások egyre komolyabb nyomás alá helyeznek.

2. A víz összeköt. Generációkon, nemzeteken és kultúrákon belül és között egyesíti az embereket: a víz az együttműködés forrása. A víz egyenlőtlen időbeli és térbeni eloszlása – túl számos más kihíváson, mint a népesedés-robbanás vagy az éghajlatváltozás – a vizekkel való gazdálkodást a fenntartható fejlődés és a szegénység elleni küzdelem origójába helyezi. Földünk valamennyi alapvető természeti mechanizmusa veszélybe kerül, ha a vízzel nem megfelelően gazdálkodunk. A vízzel kapcsolatos kérdéseknek így valamennyi jövőbeni fenntartható fejlődési célban meg kell jelenniük.

3. Csak egy új politikai megközelítés alapján tudjuk a vízben rejlő lehetőségeket korunk vízügyi problémáinak a megoldására kiaknázni. Új megközelítése van szükség nemcsak a vízügyi ágazatban, hanem ezzel összehangoltan a szociális és gazdaságpolitikában, különösen pedig az egészségügyben, az élelmezés-politikában és az energia szektorban. Bármely modern vízügyi paradigmának az ember-központú fejlődés és a környezettel való gondos gazdálkodás követelményére kell épülnie, utóbbiba kiemelten beleérve az ökoszisztémák működőképességének fenntartását és a biológiai sokféleség védelmét.

4. A Budapesti Víz Világtalálkozó a Millenniumi Fejlesztési Célok vízre vonatkozó célkitűzésének megvalósítása és az új, Fenntartható Fejlődési Célrendszer kidolgozása érdekében, egy új vízpolitikai megközelítés szükségességétől vezérelve, a konferencia előkészítése során és alatt felmerülő nézetek, elképzelések alapján egy átfogó SMART[ER]1, víz tárgyú Fenntartható Fejlődési Cél kidolgozását javasolja. Ezen javaslat a jelen dokumentum mellékletében összefoglalt szakpolitikai ajánlásokra támaszkodik.

5. A 21. század vízügyi rendszereinek a természetes ökoszisztémákkal való fokozott integrációja jelentős lépés lesz a fenntarthatóság és a generációk közötti vízbiztonság megvalósítása felé. A természeti rendszerekben a víz és szanitáció nevében megvalósított járulékos károkozás, amennyiben azokra megfelelő környezetvédelmi intézkedések nélkül kerül sor, ellentétes a fenntartható vízgazdálkodás céljaival.

6. Az ivóvízre és szanitációra vonatkozó Millenniumi Fejlesztési Cél végrehajtásának tapasztalatai igazolják annak az égető szükségességét, hogy a vízügyi ágazatban meg kell teremteni a megfelelő természettudományos, társadalmi, gazdasági, intézményi, műszaki és mérnöki hátteret és kapacitásokat. A korábbinál átfogóbb, szélesebb körű Fenntartható Fejlesztési Célok a vízügyi tudományokat és szakmákat is az eddigieknél komolyabb kihívások elé fogják állítani. A képzett szakemberek és a végrehajtási képesség hiánya ekképp akadályát képezik értékelhető új Célok megvalósításának.

7. A fentiek tükrében a Világtalálkozó alapvető ajánlása egy „Vízbiztonság a világban” elnevezésű, SMART[ER] Fenntartható Fejlődési Cél kidolgozása, az alábbi célkitűzések megvalósítása érdekében

a) valamennyi ember számára alapvető jogként kell biztosítani az egészséges ivóvízhez való és a – a nemi sajátosságokra figyelemmel – a szanitációs és higiénés szolgáltatásokhoz való fenntartható hozzáférést a háztartásokban, iskolákban, munkahelyeken valamint a katasztrófahelyzetek és humanitárius beavatkozások során (így pl. menekülttáborokban);

b) az édesvíz készletekkel való gazdálkodásban (ideértve a határon átnyúló víztestekkel való gazdálkodást is) – az emberi és társadalmi fejlődés maximalizálása érdekében – meg kell határozni az ágazatok közötti, társadalmilag kölcsönösen elfogadható, integrált megoldásokat. Ezen integrált – az élelmiszer és az energiatermelés biztonságára, valamint az ökoszisztémák védelmére figyelemmel kialakított –, a vízgazdálkodás markáns állami szabályozásán alapuló megoldások végső célja a vízkészletekkel való ésszerű gazdálkodás és a megfelelő nemzetközi vitarendezés elősegítése kell, hogy legyen;

c) biztosítani kell az emberi egészség és a környezet megfelelő védelmét a települési, mezőgazdasági és ipari kibocsátásokkal, továbbá a nem zárt helyiségben történő defekációból származó szennyeződésekkel szemben a célból, hogy minimalizáljuk a vízzel kapcsolatos vírusos megbetegedéseket, csökkentsük a vízkészletek szennyezettségét, valamint elérjük a szennyvizek összegyűjtését, kezelését és maximalizáljuk annak újrahasznosítását;

d) a vízügyi infrastruktúra gondos használatával és fejlesztésével, valamint megfelelő szociális programok végrehajtásával növelni kell a társadalom alkalmazkodó- és ellenálló képességét korunk és a jövő olyan globális változásaival kapcsolatban, mint a vízbiztonság növekvő hiánya, az éghajlatváltozás, népességnövekedés, földhasználat-változtatás vagy az extrém vízügyi jelenségek gyakoriságának növekedése.

8. A víznek az emberiség és a Föld egésze szempontjából meghatározó szerepére tekintettel, amely szükségképpen befolyással bír minden egyéb fenntartható fejlődési célkitűzésre, ki kell alakítani a víz és szanitációs ágazat célkitűzései monitoringját, felülvizsgálatát és értékelését végző markáns kormányközi mechanizmust. A releváns célok, körülmények és korlátok átfogó jellegére tekintettel javasolt egy integrált,   rendszeres felülvizsgálati és értékelési mechanizmus minél korábbi intézményesítése. Az utolsó teljes körű, víz tárgyú kormányközi ENSZ konferenciára 36 évvel ezelőtt került sor2. Tekintettel arra, hogy ezen időszak alatt a vizekkel kapcsolatos számos új kihívás merült fel világszerte, a Budapesti Víz Világtalálkozó azt az ajánlást teszi a kormányok és az Egyesült Nemzetek felé, hogy – a tudományos közösséggel és a nem-kormányzati szereplőkkel együttműködésben – hozzanak létre egy olyan hatékony mechanizmust, amely az eddigieknél átfogóbb, mérhetőbb és integráltabb keretben foglalkozik a víz és szanitáció kérdésével.

Az eredeti nyilatkozat ITT található!